Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECTEN BILFINGER HEIGHT SPECIALISTS B.V.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN

1.1 Betrokkene
Natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt.

1.2 Bijzonder gevaar
Een aan de Opdracht verbonden gevaar op letselschade of overlijden van de door of namens Bilfinger Height Specialists B.V. ingeschakelde personen die de Opdracht uitvoeren – waaronder de leidinggevende personen – dat niet inherent is aan het werken op hoogte, waaronder – maar niet beperkt tot – het gevaar op schade dat ontstaat door ondeugdelijkheid van de za(a)k(en) waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht of door onveiligheid van de omgeving waar de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

1.3 Geschat(te) loon
Het voor de Opdracht geldende loon vermenigvuldigd met de geschatte doorlooptijd exclusief pauzes en Wachturen.

1.4 Bilfinger Height Specialists B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bilfinger Height Specialists B.V., statutair gevestigd te Bergschenhoek, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de opdrachtnemer of aannemer die de Overeenkomst sluit en door of namens wie de Opdracht(en) worden uitgevoerd.

1.5 Hoofdsom
Het door de Opdrachtgever aan Bilfinger Height Specialists B.V. verschuldigde bedrag waarvan het openstaande bedrag na afloop van ieder jaar wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente.

1.6 Opdracht
De diensten die Bilfinger Height Specialists B.V. dient te verrichten of het stoffelijke werk dat Bilfinger Height Specialists B.V. tot stand dient te brengen op basis van een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

1.7 Opdrachtgever
De natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtspersoon die aan Bilfinger Height Specialists B.V. de Opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard en diens rechtsopvolger.

1.8 Overeenkomst
De tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever gesloten en/of gewijzigde overeenkomst, waarvan de inhoud en de wijzigingen in geval van een geschil tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en Opdrachtgever bepaald wordt door de Schriftelijke bevestiging daarvan door Bilfinger Height Specialists B.V., al dan niet in de vorm van een Schriftelijke overeenkomst.

1.9 Partijen
Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever

1.10 Persoonsgegevens
Gegevens welke betrekking hebben op, of te herleiden zijn tot, een bepaalde persoon zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, het beroep, of cookies.

1.11 Projectplan
Het door of namens Bilfinger Height Specialists B.V. opgestelde plan waarin de werkwijze wordt beschreven van de door of namens Bilfinger Height Specialists B.V. uit te voeren Opdracht, waarin mede de Risico Inventarisatie en Evaluatie van het project zijn vastgelegd (RI+E).

1.12 Richtlijnen
De richtlijnen voor certificering voor het werken op hoogte: IRATA, VCA-P EN ISO 9001/2015 en daarvoor in de plaats tredende toekomstige richtlijnen.

1.13 Rope Access Manager
De door Bilfinger Height Specialists B.V. met de leiding van de uitvoering van de Opdracht belaste persoon die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering en oplevering van de Opdracht.

1.14 Schriftelijk
Per brief of elektronisch communicatiemiddel, waaronder per e-mail, Whatsapp, SMS en dergelijke.

1.15 Vertrouwelijke informatie
Informatie en gegevens betreffende de onderneming van Bilfinger Height Specialists B.V. en van aan Bilfinger Height Specialists B.V. gelieerde (rechts)personen, waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.

1.16 Verwerking van Persoonsgegevens
Vrijwel alle handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens zoals, maar niet beperkt tot, het opvragen, verzamelen, raadplegen, vastleggen, bijwerken, bewaren, doorsturen en wissen daarvan.

1.17 Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden waarvan Bilfinger Height Specialists B.V. de gebruiker is.

1.18 Wachturen
Tijd waarin er gedurende de uitvoering van de Opdracht, anders dan door pauzes, redelijkerwijs niet gewerkt kan worden door buiten toedoen van Bilfinger Height Specialists B.V. zich voordoende omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, weersomstandigheden of de aanwezigheid van personen of zaken die maken dat het werk niet op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd, het niet toegankelijk zijn van de werklocatie en de vertraagde aanlevering van door Opdrachtgever te verzorgen materialen of apparatuur.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen die door of namens Bilfinger Height Specialists B.V. worden gedaan en op alle door Bilfinger Height Specialists B.V. gesloten Overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit deze Voorwaarden met een tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever schriftelijk gemaakte afspraak, prevaleert de schriftelijke afspraak.

 

ARTIKEL 3.  verwerking persoonsgegevens

3.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens moeten worden verwerkt, worden deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke privacywetgeving.

3.2 Bilfinger Height Specialists B.V. zal technische en organisatorische maatregelen (doen) treffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Indien Opdrachtgever zelf Persoonsgegevens ter beschikking stelt of laat stellen aan Bilfinger Height Specialists B.V., zorgt zij ervoor dat er dienovereenkomstige technische en organisatorische maatregelen worden getroffen.

3.3 Bilfinger Height Specialists B.V. beschikt over een privacyverklaring waarin Betrokkenen worden geïnformeerd over, onder meer, de Persoonsgegevens die worden verwerkt, de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt en de rechten van de Betrokkene. Opdrachtgever en aan Opdrachtgever verbonden Betrokkenen van wie ter uitvoering van de Overeenkomst of Opdracht Persoonsgegevens worden verwerkt, worden geadviseerd eerst kennis te nemen van deze privacyverklaring alvorens Persoonsgegevens aan Bilfinger Height Specialists B.V. te verstrekken. De privacyverklaring is beschikbaar via het volgende website-adres www.heightspecialists.com en wordt tegelijk met deze Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Op verzoek wordt de privacyverklaring nogmaals aan Opdrachtgever en daartoe aangewezen potentiële betrokkenen verstrekt.

 

ARTIKEL 4. UITVOERING OVEREENKOMST

4.1 Eerst nadat de Opdrachtgever het eventueel geldende (eerste) voorschot heeft voldaan en de door Bilfinger Height Specialists B.V. verzochte bescheiden (waaronder vergunningen), gegevens en overige informatie aan Bilfinger Height Specialists B.V. heeft verstrekt, is Bilfinger Height Specialists B.V. verplicht om de Opdracht en Overeenkomst uit te voeren.

4.2 De wijze waarop de Opdracht door of namens Bilfinger Height Specialists B.V. wordt uitgevoerd, wordt vastgelegd in een door de Rope Access Manager van Bilfinger Height Specialists B.V. opgesteld, zo nodig gedurende de Opdracht bijgesteld, en door de Opdrachtgever geaccordeerd Projectplan en conform de Richtlijnen. Binnen het kader van het Projectplan en de Richtlijnen is Bilfinger Height Specialists B.V. vrij om te bepalen op welke wijze zij de Opdracht uitvoert.

4.3 Bilfinger Height Specialists B.V. levert op de projecten alle materialen, gereedschappen, apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen alsmede de volledige documentatie en administratie voor de veilige en efficiënte uitvoering van een project, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.4 Een tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever overeengekomen termijn voor uitvoering van de Opdracht is nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever is bepaald. Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever treden in geval van het (dreigen van) overschrijding van de niet fatale termijn in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Artikel 7:756, lid 1 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing in geval van overschrijding van een niet fatale termijn of van overschrijding van een fatale termijn welke overschrijding voor rekening komt van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5. AANVAARDING WERK EN OPLEVERING

5.1 Indien de Opdrachtgever het werk niet binnen één week, nadat Bilfinger Height Specialists B.V. te kennen heeft gegeven dat het werk kan worden opgeleverd, keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

5.2 Bilfinger Height Specialists B.V. geeft geen garanties af op de door haar geleverde diensten, de door haar tot stand gebrachte werken of op de daarbij gebruikte zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever is bepaald. Na oplevering van de verrichte werkzaamheden is het verrichte werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Bilfinger Height Specialists B.V. is niet verplicht om herstelwerkzaamheden te verrichten, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Bilfinger Height Specialists B.V. of een door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde persoon.

 

ARTIKEL 6. BESCHEIDEN EN GEGEVENS

6.1 De Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden, informatie en gegevens – waaronder: vergunningen, tekeningen, plannen, berekeningen, en bestekken – welke Bilfinger Height Specialists B.V. naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Bilfinger Height Specialists B.V. te stellen. Bilfinger Height Specialists B.V. bepaalt wat onder “gewenste vorm”, “gewenste wijze” en “tijdig” dient te worden verstaan.

6.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door haar te verstrekken bescheiden, informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.3 Artikel 7:754 BW is uitdrukkelijk niet op de tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst van toepassing.

 

ARTIKEL 7. VEILIGHEID EN GEZONDHEID

7.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht en van de zaken waaraan of, indien verstrekt door de Opdrachtgever, de zaken waarmee deze werkzaamheden worden verricht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar medewerkers en van derden die zich gedurende de Opdracht op of rond de locatie begeven. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat niet op de Opdracht werkzame personen en niet voor de Opdracht te gebruiken zaken zich tijdens de werkzaamheden niet op een dusdanige locatie bevinden dat deze risico lopen op schade.

7.2 De Opdrachtgever staat in voor de deskundigheid en de medische geschiktheid van door haar ingeschakelde derden die Bilfinger Height Specialists B.V. bij de uitvoering van de Opdracht bijstaan.

7.3 Het is aan het uitsluitend oordeel van Bilfinger Height Specialists B.V. of de Opdracht op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd en, indien niet het geval, welke maatregelen moeten worden getroffen om de Opdracht op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Bilfinger Height Specialists B.V. is gerechtigd om de Opdracht tijdelijk of definitief te staken indien de Opdracht naar haar oordeel niet op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

7.4 Artikel 7:754 BW is uitdrukkelijk niet op de tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst van toepassing.

 

ARTIKEL 8.  prijs

8.1 De tussen Partijen overeengekomen prijs is een prijs op basis van nacalculatie, tenzij Bilfinger Height Specialists B.V. uitdrukkelijk schriftelijk een andere prijs is overeengekomen. Door Bilfinger Height Specialists B.V. afgegeven indicaties van de aan een Opdracht te besteden tijd en kosten zijn schattingen waaraan Opdrachtgever geen verwachtingen en rechten kan ontlenen inzake de uiteindelijk voor de Opdracht te betalen prijs en aan de Opdracht te besteden tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

8.2 Bij bepaling van het als onderdeel van de prijs verschuldigde loon geldt het tussen Partijen overeengekomen uurtarief dan wel, bij gebreke daarvan, het ten tijde van de start van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikelijke uurtarief van Bilfinger Height Specialists B.V. voor personen met een vergelijkbare opleiding en ervaring als de personen die Bilfinger Height Specialists B.V. op de Opdracht te werk heeft gesteld. Loon is verschuldigd over de gewerkte tijd, over de tijd waarin er pauze wordt gehouden, over de tijd waarin er van en naar de werklocatie wordt gereisd en over Wachturen. Pauzes en Wachturen worden tegen honderd procent van het geldende uurtarief in rekening gebracht, waarbij het aantal te houden pauzes en de in verband met veiligheidsoverwegingen in acht te nemen Wachturen ter uitsluitende beoordeling komen aan Bilfinger Height Specialists B.V.. Reistijd wordt tegen vijftig procent van het geldende uurtarief, per op de Opdracht werkzame persoon, in rekening gebracht.

8.3 Door Bilfinger Height Specialists B.V. genoemde prijzen zijn exclusief ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te maken kosten, BTW, reistijd, Wachturen en pauzetijd, tenzij Bilfinger Height Specialists B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Een eventuele waarschuwingsplicht in geval van dreigende overschrijding van de prijs ziet dan ook uitsluitend op de prijs exclusief voornoemde posten, behoudens voor zover een prijs inclusief deze posten uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.4 Reiskosten worden in rekening gebracht tegen een bedrag van € 0,40 per kilometer per op de Opdracht ingezet voertuig, berekend naar de kortste route volgens de ANWB-routeplanner.

8.5 Bedraagt de reistijd voor een op de Opdracht werkzame persoon meer dan honderd kilometer per enkele reis, berekend naar de kortste route volgens de ANWB-routeplanner vanaf het in deze voorwaarden vermelde vestigingsadres van Bilfinger Height Specialists B.V. naar de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, dan verblijft hij gedurende de uitvoering van de Opdracht in een door Bilfinger Height Specialists B.V. geselecteerde accommodatie in de buurt van de werklocatie. Aan Opdrachtgever wordt in dat geval de kosten voor overnachting, ontbijt en lunch – inclusief belasting – aan de per Opdracht werkzame persoon per dag in rekening gebracht, vermeerderd met de onder artikel 8.4 geregelde reiskosten.

8.6 Ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan te schaffen materialen, gereedschappen, apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere zaken worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.7 Bilfinger Height Specialists B.V. is gerechtigd om een voorschot te vragen aan de Opdrachtgever voor het te betalen loon en de te betalen kosten.

8.8 De in artikel 7:752, leden 2 en 3 bedoelde waarschuwingsplicht in geval van dreigende overschrijding van een overeengekomen richtprijs of van de duur van een project afhankelijke prijs geldt slechts in geval van een dreigende overschrijding van de prijs met meer dan twintig procent. De Opdrachtgever is in geval van een overschrijding van de overeengekomen prijs met niet meer dan twintig procent niet tot opzegging van de Overeenkomst en/of Opdracht bevoegd.

8.9 Bilfinger Height Specialists B.V. is bevoegd om kostenverhogingen als bedoeld in artikel 7:753, lid 1 jo. lid 3 BW zonder tussenkomst van de rechter aan de Opdrachtgever door te berekenen. Kostenverhogingen die onder meer mogen worden doorberekend in de zin van dit artikel zijn kostenverhogingen welke het gevolg zijn van dwingendrechtelijke wetgeving, van kostprijsverhogingen waarop Bilfinger Height Specialists B.V. geen invloed heeft en van extra werk of maatregelen die er dienen te worden getroffen om het werk op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. In het laatste geval mag mede de daaraan verbonden arbeidstijd inclusief pauzes, Wachturen en reistijd zonder tussenkomst van de rechter conform het geldende loon aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.10 Indien de Overeenkomst vóór de geplande startdatum van de Opdracht door de Opdrachtgever of, door een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever, door Bilfinger Height Specialists B.V. wordt beëindigd dan is de Opdrachtgever het volgende aan Bilfinger Height Specialists B.V. verschuldigd, tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van een teniet- of verloren gaan van de zaak waaraan het werk moet worden verricht in de zin van het hierna volgende artikel:
a. bij een overeengekomen of Geschat loon gelijk aan of minder dan € 250.000, – voor de volledige Opdracht en beëindiging meer dan 48 uur vóór de geplande startdatum van de Opdracht: de kosten welke Bilfinger Height Specialists B.V. in verband met de Opdracht heeft gemaakt tot op het tijdstip van ontvangst van de mededeling dat de Opdracht beëindigd wordt, of;
b. bij een overeengekomen of Geschat loon gelijk aan of minder dan € 250.000, – voor de volledige Opdracht en beëindiging gelijk aan of minder dan 48 uur maar meer dan 24 uur vóór de geplande startdatum van de Opdracht: vijftig procent van dit overeengekomen of Geschatte loon voor de volledige Opdracht vermeerderd met de kosten welke Bilfinger Height Specialists B.V. heeft gemaakt tot op het tijdstip van ontvangst van de mededeling dat de Opdracht beëindigd wordt, of;
c. bij een overeengekomen of Geschat loon gelijk aan of minder dan € 250.000, – voor de volledige Opdracht en beëindiging gelijk aan of minder dan 24 uur vóór de geplande startdatum van de Opdracht: het overeengekomen of Geschatte loon voor de volledige Opdracht vermeerderd met de kosten welke Bilfinger Height Specialists B.V. heeft gemaakt tot op het tijdstip van ontvangst van de mededeling dat de Opdracht beëindigd wordt, of;
d. bij een overeengekomen of Geschat loon van meer dan € 250.000, – voor de volledige Opdracht en beëindiging gelijk aan of minder dan veertien kalenderdagen maar meer dan zeven kalenderdagen vóór de geplande startdatum van de Opdracht: vijftig procent van het overeengekomen of Geschatte loon voor de volledige Opdracht vermeerderd met de kosten welke Bilfinger Height Specialists B.V. heeft gemaakt tot op het tijdstip van ontvangst van de mededeling dat de Opdracht beëindigd wordt, of;
e. bij een overeengekomen of Geschat loon van meer dan € 250.000, – voor de volledige Opdracht en beëindiging gelijk aan of minder dan zeven kalenderdagen vóór de geplande startdatum van de Opdracht: het overeengekomen of Geschatte loon voor de volledige Opdracht vermeerderd met de kosten welke Bilfinger Height Specialists B.V. heeft gemaakt tot op het tijdstip van ontvangst van de mededeling dat de Opdracht beëindigd wordt. Bilfinger Height Specialists B.V. is gerechtigd om volledige schadevergoeding te vorderen indien de door haar als gevolg van de annulering geleden schade meer bedraagt dan de in dit artikel geregelde gefixeerde bedragen.

8.11 Wordt de (verdere) uitvoering van een Opdracht onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren gaat zonder dat dit aan Bilfinger Height Specialists B.V. kan worden toegerekend dan is Bilfinger Height Specialists B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van het overeengekomen loon voor de reeds verrichte arbeid en tot de tot dan toe gemaakte kosten, zelfs indien de zaak zich onder Bilfinger Height Specialists B.V. bevond. Artikel 7:757, lid 2 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing. Is de zaak waarop of waaraan het werk moet worden verricht (mede) als gevolg van opzet of grove schuld van de Opdrachtgever teniet of verloren gegaan dan is Bilfinger Height Specialists B.V. evenwel gerechtigd tot het voor het gehele werk overeengekomen of Geschatte loon en de tot dan toe gemaakte kosten. Artikel 7:756, lid 1 BW is in geval van het onmogelijk worden van de uitvoering van de Opdracht, zonder dat dit aan Bilfinger Height Specialists B.V. kan worden toegerekend, uitdrukkelijk niet van toepassing.

8.12 Indien de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtgever of, in verband met een toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever, door Bilfinger Height Specialists B.V. wordt beëindigd zonder dat sprake is van een teniet- of verloren gaan van de zaak als in voorgaand artikel bedoeld dan is Bilfinger Height Specialists B.V. gerechtigd tot het volledige voor de Opdracht overeengekomen of Geschatte loon en tot de tot dan toe voor de Opdracht gemaakte kosten, tenzij de beëindiging gerechtvaardigd wordt door een toerekenbare tekortkoming van Bilfinger Height Specialists B.V. of Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst, waaronder de Voorwaarden, anderszins gerechtigd was de Overeenkomst te beëindigen. De artikelen 7:411, lid 1 en 7:764, lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALING

9.1 Het loon en de kosten worden na de (geachte) oplevering dan wel, indien de uitvoering van de Opdracht één kalendermaand of langer in beslag neemt, tegen het einde van iedere kalendermaand aan de Opdrachtgever gefactureerd. Indien er een uurloon is overeengekomen vindt facturering plaats op basis van de urenregistratie van Bilfinger Height Specialists B.V.

9.2 Facturen dienen binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum, zonder dat recht bestaat op enige aftrek, korting of verrekening, op de daartoe aangewezen rekening van Bilfinger Height Specialists B.V. te zijn bijgeschreven. Blijft betaling binnen deze fatale termijn uit dan is de Opdrachtgever zonder nadere gebrekestelling of schriftelijke aansprakelijkstelling in verzuim en is Bilfinger Height Specialists B.V. gerechtigd om de samengestelde wettelijke handelsrente alsmede de in artikel 7:96, lid 2 bedoelde buitengerechtelijke kosten en de gerechtelijke kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.3 De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden bij voorbaat vastgesteld op vijftien procent van de hoofdsom voor iedere incassohandeling, onverminderd het recht van Bilfinger Height Specialists B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte incassokosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen indien deze hoger zijn dan dit forfaitaire bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de hoofdsom, de lopende wettelijke handelsrente en de (buiten)gerechtelijke kosten.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Bilfinger Height Specialists B.V. daartoe aanleiding geeft, is Bilfinger Height Specialists B.V. gerechtigd te verlangen dat de Opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bilfinger Height Specialists B.V. te bepalen vorm. Laat de Opdrachtgever na om de verlangde zekerheid te stellen dan is Bilfinger Height Specialists B.V. gerechtigd om de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten, onverminderd de overigens aan Bilfinger Height Specialists B.V. toekomende bevoegdheden.

 

ARTIKEL 10. aansprakelijkheid

10.1 Bilfinger Height Specialists B.V. is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die voor (personen van) de Opdrachtgever of voor derden ontstaat door het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van door of in opdracht van Opdrachtgever ingeschakelde personen.

10.2 Bilfinger Height Specialists B.V. is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die voor (personen van) de Opdrachtgever of voor derden ontstaat doordat bij de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van door of in opdracht van de Opdrachtgever verstrekte ondeugdelijke zaken of doordat de zaken waaraan het werk moet worden verricht ondeugdelijk zijn, tenzij de Opdracht het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard betreft en de schade het gevolg is van een door Bilfinger Height Specialists B.V., of een door Bilfinger Height Specialists B.V. met de leiding over de uitvoering van het werk belaste persoon, verzwegen verborgen gebrek.

10.3 Bilfinger Height Specialists B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het vertraagd of niet opleveren van de overeengekomen werkzaamheden doordat:
a. de overeengekomen werkzaamheden niet op verantwoorde wijze kunnen worden verricht en de uitvoering van de Opdracht daarom tijdelijk of definitief wordt gestaakt, of;
b. de voor uitvoering van de Opdracht noodzakelijk vergunning(en) door het bevoegd gezag worden ingetrokken en de Opdracht daarom tijdelijk of definitief niet kan worden uitgevoerd, of;
c. de locatie waar de Opdracht moet worden uitgevoerd niet bereikbaar is en de Opdracht daarom tijdelijk of definitief niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld doordat de toegangswegen naar de locatie zijn afgesloten, of;
d. er sprake is van (andere) van buitenaf komende omstandigheden die niet toerekenbaar zijn aan Bilfinger Height Specialists B.V. of de door Bilfinger Height Specialists B.V. ingeschakelde derden en de Opdracht daarom tijdelijk of definitief niet kan worden uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld: een gewapend conflict, oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, terroristische acties, aardbevingen, atoomkernreacties, weersomstandigheden, handels- en economische sancties, een epidemie, een virus en dergelijke.

10.4 Bilfinger Height Specialists B.V. is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, aan een niet bij de uitvoering van de Opdracht betrokken persoon of aan diens zaken doordat deze persoon en/of diens zaken zich bevinden op of rond de locatie waar de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Evenmin is Bilfinger Height Specialists B.V. aansprakelijk voor schade aan een persoon, of aan diens zaken, die door of namens de Opdrachtgever ter uitvoering- of begeleiding van de Opdracht zijn ingeschakeld, tenzij deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Bilfinger Height Specialists B.V.

10.5 Bilfinger Height Specialists B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zich gedurende de Overeenkomst voordoet aan het werk of aan de zaak waaraan het werk dient te worden verricht zelfs indien de zaak en het werk zich onder Bilfinger Height Specialists B.V. bevonden, behoudens voor zover deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Bilfinger Height Specialists B.V.. Artikel 7:757, lid 2 BW is uitdrukkelijk niet tussen Partijen van toepassing.

10.6 Bilfinger Height Specialists B.V. heeft het recht maar is niet verplicht om de door uitvoering van de Opdracht ontstane zaakschade, waaronder gevolgschade, ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van deze zaken.

10.7 Eventueel door Bilfinger Height Specialists B.V. te betalen schadevergoeding is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Bilfinger Height Specialists B.V. in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eventueel geldende eigen risico. Indien de geleden schade niet is verzekerd en/of de verzekeraar niet tot uitkering over gaat is de eventueel door Bilfinger Height Specialists B.V. te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag aan loon dat de Opdrachtgever voor de Opdracht, bij de uitvoering waarvan de schade wordt geleden, tot op het tijdstip waarop de schade wordt geleden aan Bilfinger Height Specialists B.V. verschuldigd is. In geval van het ontbreken van een verzekeringsuitkering zal de door Bilfinger Height Specialists B.V. te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 10.000, – (zegge: tienduizend Euro en nul Eurocent) per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

10.8 Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. De rechtsvordering verjaart, ongeacht het soort tot stand te brengen werk, in ieder geval door verloop van vijf jaar na de oplevering.

10.9 (Uitsluitend) de Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade, waaronder gevolgschade, die voor Bilfinger Height Specialists B.V., de Opdrachtgever of voor derden ontstaat doordat de Opdrachtgever door haar te verzorgen informatie, gegevens, bescheiden, administratie, documentatie, vergunningen en (overige) voor de uitvoering van de Opdracht benodigde zaken niet, niet op tijd, onjuist, ondeugdelijk, onvolledig, niet in de gewenste vorm of niet op de gewenste wijze ter beschikking stelt. De Opdrachtgever is verplicht om de door of namens Bilfinger Height Specialists B.V. als gevolg daarvan gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Bilfinger Height Specialists B.V. of voor derden, te vergoeden.
10.10 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade, waaronder gevolgschade, die Bilfinger Height Specialists B.V. en/of de door Bilfinger Height Specialists B.V. ingeschakelde personen lijden als gevolg van een niet aan Bilfinger Height Specialists B.V. toe te rekenen verwezenlijking van een aan de Opdracht verbonden Bijzonder gevaar.

10.11 In geval van (dreigende) schade is de Opdrachtgever verplicht om Bilfinger Height Specialists B.V. daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en de instructies van Bilfinger Height Specialists B.V. of een door Bilfinger Height Specialists B.V. aangewezen derde op te volgen.

10.12 De Opdrachtgever vrijwaart Bilfinger Height Specialists B.V. voor vorderingen van derden waarvan de betaling of vergoeding ingevolge de Overeenkomst, de daarvan onderdeel uitmakende Voorwaarden of de wet voor haar rekening en risico komt.

 

ARTIKEL 11. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

11.1 Bilfinger Height Specialists B.V. heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht en de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan of totdat de Opdracht (op verantwoorde wijze) kan worden uitgevoerd, onverlet de overige op grond van de wet of de Overeenkomst, waaronder de Voorwaarden, aan Bilfinger Height Specialists B.V. toekomende bevoegdheden.

11.2 Bilfinger Height Specialists B.V. is bevoegd om de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan of door volbrenging eindigt op grond van gewichtige redenen te beëindigen, onverlet de overige op grond van de wet en de Overeenkomst aan Bilfinger Height Specialists B.V. toekomende bevoegdheden. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan door Bilfinger Height Specialists B.V. ongeacht de reden worden beëindigd.

11.3 De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst en/of de Opdracht ongeacht de reden te beëindigen, waarbij ze de in deze Voorwaarden geregelde vergoeding(en) dan wel, indien afwijkend, de schriftelijk overeengekomen vergoedingen aan Bilfinger Height Specialists B.V. dient te betalen, tenzij sprake is van één van de krachtens de Overeenkomst, waaronder de Voorwaarden, geldende uitzonderingsgevallen. In gevallen waarin de Overeenkomst of Opdracht kan worden ontbonden dient Opdrachtgever in elk geval de in de Overeenkomst en de Voorwaarden geregelde vergoedingen en boetes te betalen, behoudens voor zover sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Bilfinger Height Specialists B.V. die rechtvaardigt dat er deels of geen vergoeding of boete wordt betaald.

11.4 Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever en Bilfinger Height Specialists B.V. vindt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalenderweken plaats. In de opzegging wordt de reden vermeld voor beëindiging van de Overeenkomst. In geval van gewichtige redenen voor beëindiging van de Opdracht en/of Overeenkomst vindt de opzegging schriftelijk onder vermelding van de reden voor de beëindiging plaats maar hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Onder gewichtige redenen wordt in elk geval verstaan: de onmogelijkheid om de Opdracht uit te voeren of om de Opdracht op verantwoorde wijze uit te voeren, een (dreigende) surseance van betaling van Opdrachtgever, een (dreigend) faillissement van de Opdrachtgever en het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. NON-CONCURRENTIE

12.1 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om personeel van Bilfinger Height Specialists B.V. of door Bilfinger Height Specialists B.V. ter uitvoering van haar Opdrachten ingeschakelde of in te schakelen derden zonder tussenkomst van Bilfinger Height Specialists B.V. – al dan niet rechtstreeks of via een derde – betaald of onbetaald – in te zetten voor uitvoering van de Opdracht of, gedurende twee jaar na uitvoering van de Overeenkomst, voor toekomstige Opdrachten die Bilfinger Height Specialists B.V. pleegt aan te bieden. Eenzelfde verbod geldt voor het benaderen van genoemde personen met voornoemd doel.

12.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om personeel van Bilfinger Height Specialists B.V. trachten te bewegen – al dan niet rechtstreeks of via een derde – om bij haar in dienst te treden of voor haar anderszins direct of indirect werkzaam te zijn met als doel om Bilfinger Height Specialists B.V. concurrentie aan te
doen of om deze persoon anderszins werkzaamheden te laten verrichten die Bilfinger Height Specialists B.V. pleegt aan te bieden.

12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om – direct of indirect – een bedrijf te (laten) voeren dat werkzaamheden aanbiedt welke soortgelijk zijn aan de werkzaamheden die Bilfinger Height Specialists B.V. pleegt aan te bieden, om daar een financieel belang in te hebben of om aan een dergelijk bedrijf Vertrouwelijke informatie van Bilfinger Height Specialists B.V. of van de door Bilfinger Height Specialists B.V. ingeschakelde derden te verstrekken.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

13.1 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke informatie welke Bilfinger Height Specialists B.V., de door Bilfinger Height Specialists B.V. ingeschakelde derden en de aan Bilfinger Height Specialists B.V. en deze derden gelieerde (rechts)personen betreft. Meer in het bijzonder is het de Opdrachtgever niet toegestaan om door deze entiteiten gebruikte of vervaardigde: prijsopgaves, brochures, documentatie – waaronder het voor uitvoering van de Opdracht gemaakte Voorstel en Projectplan –, klantenbestanden, procedures, merken, foto’s, filmmateriaal of ander beeldmateriaal, illustraties, concepten of bij uitvoering van de Opdracht gebruikte zaken aan derden – rechtstreeks of indirect – te verstrekken of
daarover anderszins informatie te verstrekken.

 

ARTIKEL 14. (INTELLECTUELE) EIGENDOM

14.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Bilfinger Height Specialists B.V. of door ingeschakelde derden houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Bilfinger Height Specialists B.V. of deze derden rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de voorbereiding, uitvoering, oplevering of presentatie van de Opdracht – waaronder adviezen, concepten, werkwijzen, (model)contracten, projectplan, foto’s, filmmateriaal of ander beeldmateriaal, illustraties, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s – behoren toe aan Bilfinger Height Specialists B.V. of deze derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bilfinger Height Specialists B.V. en de Opdrachtgever anders is overeengekomen.

14.2 Voor zover de Opdrachtgever het Auteursrecht toekomt op enig in het kader van de Opdracht of de Overeenkomst ontwikkeld of gebruikt werk, verplicht zij zich bij voorbaat tot overdracht van het Auteursrecht aan Bilfinger Height Specialists B.V. of aan een door Bilfinger Height Specialists B.V. aangewezen derde.

14.3 Bilfinger Height Specialists B.V. is bevoegd om zowel tijdens als na afloop van de Opdracht foto’s, films en overig beeldmateriaal en illustraties te maken van het voor de Opdrachtgever te verrichten of verrichte werk alsmede van de zaken waarvan dit werk onderdeel uitmaakt voor de volgende doeleinden: marketing, vaststellen werkwijze en maken Voorstel en Projectplan, vaststellen of beperken gebreken of schade aan het werk, vaststellen of het werk op verantwoorde wijze kan worden verricht, vaststellen (overige) aansprakelijkheid. De auteursrechten op dit beeldmateriaal komen toe aan Bilfinger Height Specialists B.V. en worden, voor zover dit niet het geval is, conform artikel 14.2 aan Bilfinger Height Specialists B.V. bij voorbaat overgedragen. Bilfinger Height Specialists B.V. is onder meer bevoegd tot publicatie van het beeldmateriaal en de illustraties op haar website(s), in brochures en op billboards. Voorgaande bevoegdheden gelden met dien verstande dat de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke privacywetgeving in acht worden genomen.

14.4 Het is de Opdrachtgever zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst niet toegestaan om – direct of indirect, al dan niet via tussenkomst van een ander en op welke wijze dan ook – de werken waarop intellectuele eigendomsrechten van Bilfinger Height Specialists B.V. of van derden rusten of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, behoudens voor zover noodzakelijk gelet op de uitvoering van de Overeenkomst, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bilfinger Height Specialists B.V. of deze derden: te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, te vernietigen of anderszins onbruikbaar te maken, te vervreemden, te verhuren of daarop anderszins enig beperkt recht te verlenen of te vestigen. Eenzelfde verbod geldt voor aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts)personen. Bilfinger Height Specialists B.V. is bevoegd om aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Dit verbod strekt zich in het bijzonder uit, maar is niet beperkt tot, de door of in opdracht van Bilfinger Height Specialists B.V. vervaardigde voorstellen, projectplannen, folders, klantenbestanden en andere bestanden.

14.5 Het is de opdrachtgever eveneens niet toegestaan aan Bilfinger Height Specialists B.V. toebehorende zaken, waaronder maar niet beperkt tot, beschermingsmiddelen, materialen en apparatuur – anders dan ter uitvoering van de overeenkomst – te (doen): gebruiken, veranderen, beschadigen, vernietigen of anderszins onbruikbaar te maken, vervreemden, verhuren of daarop anderszins beperkte rechten te vestigen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vertegenwoordigingsbevoegde van Bilfinger Height Specialists B.V.

14.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens of na uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de naam, domeinnaam, het logo of andere afbeeldingen waarop Bilfinger Height Specialists B.V. enig recht kan doen gelden, tenzij de vertegenwoordigingsbevoegde van Bilfinger Height Specialists B.V. daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend en behoudens voor zover opdrachtgever zich ter zake op enig aan haar toekomend recht kan beroepen.

 

ARTIKEL 15. BOETE

15.1 In geval van overtreding van de in de artikelen 12, 13 en 14.4 tot en met 14.6 van de Voorwaarden genoemde verplichtingen en verboden is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of aansprakelijkheidstelling aan Bilfinger Height Specialists B.V. een direct en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 50.000, – per overtreding en van € 5.000, – per (gedeelte van de) dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bilfinger Height Specialists B.V. om nakoming en in plaats van de boete(s) volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 16. WIJZIGINGSBEDING

16.1 Bilfinger Height Specialists B.V. is bevoegd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen onder voorwaarde dat zij de Opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden twee kalendermaanden voorafgaand aan de wijziging overhandigt of per post, e-mail of fax, al dan niet via een link waarbij wordt vermeld dat de gewijzigde voorwaarden via deze link te raadplegen zijn, ter beschikking stelt. De Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om de Opdracht en Overeenkomst binnen één kalendermaand na toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden te ontbinden indien de wijziging deze ontbinding rechtvaardigt. Bij gebreke van een ontbinding binnen deze termijn is de Opdrachtgever gebonden aan de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 17. REPARATIE EN GELDENDE VERSIE

17.1 Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig is of vernietigd wordt dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en geldt die bepaling die het meest overeenkomt met de strekking van de nietige of vernietigde bepaling dan wel, bij gebreke van een dergelijke bepaling, treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling te formuleren die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

17.2 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen van de Nederlandse versie van deze Voorwaarden met vertaalde versies daarvan, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

 

ARTIKEL 18. KLACHTEN

18.1 Bilfinger Height Specialists B.V. voert al haar Overeenkomsten uit met de nodige zorgvuldigheid. Het kan echter voorkomen dat u toch een klacht heeft over de diensten of facturen van Bilfinger Height Specialists B.V.. Klachten over de door of in opdracht van Bilfinger Height Specialists B.V. verleende diensten dient u ter plaatse en direct bij de Rope Access Manager van Bilfinger Height Specialists B.V. te melden. Klachten over facturen en klachten over diensten die redelijkerwijs niet ter plaatse direct bij de Rope Access Manager kunnen worden gemeld of opgelost dient u schriftelijk binnen veertien dagen na ontvangst van de dienst of de factuur bij Bilfinger Height Specialists B.V. in te dienen onder opgave van de feiten waarop uw klacht betrekking heeft.

 

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

19.1 Deze Voorwaarden, de aanbiedingen, de aanvaardingen en de Overeenkomsten van Bilfinger Height Specialists B.V. worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Alle geschillen die over de aanbiedingen, aanvaardingen en de Overeenkomsten van Bilfinger Height Specialists B.V. of over deze Voorwaarden ontstaan, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam.

 

Artikel 20. CORRESPONDENTIE EN GEGEVENS KVK


Het correspondentie adres van Bilfinger Height Specialists B.V. is:

Bilfinger Height Specialists B.V.
Weg en Land 48
2661 KR Bergschenhoek
T : +31 (0)15 – 2565662
E: info.bhs@bilfinger.com
W: www.heightspecialists.bilfinger.com
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 80549608
BTW nummer: NL86 1711798 B01